ചിരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നവര്‍

Wednesday, January 11, 2012

അനുവിന്റെ മേനുഅനുവെന്ന മനുഷത്തി... മേനുവോന്നു അറിയുവാന്....
വിനുമോന്റെ ഹോട്ടലില് കയറി ....

സുനുവെന്ന മനുഷ്യനോട്... മേനുവോന്നു നോക്കുവാന് ...
അനുവെന്ന മനുവോന്നു ഒന്ന് കേണു ....

മേനുവോന്നു വന്നപ്പോള് ...മനുഷത്തി സുനുവിനു ....
കുനു കുനെ ഓര്ഡര് അങ്ങെങ്കി ....

മേനുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോള് ....
സുനുവന്നു ബില്ലിനെ മെനുവിനു ഉള്ളിലോന്നക്കി ....

മേനുവോന്നു നോക്കിയ അനുവിന് ....
അനുവിന്റെ അനുഭാവി ....
വിനുവിന്നെ കാണാനാമെന്നായി....

വിനു വന്നു മേനുവോന്നു കണ്ടപ്പോ ....
കുനു കുനെ തിന്നൊരു മെനുവിലെ മറിമായം കണ്ടങ്ങ് ഞെട്ടി !!!

No comments:

Post a Comment

മിണ്ടിത്തുടങ്ങുവാന്‍ മടിവേണ്ട മഹിതരെ....
മണ്ടിനടകുന്ന വണ്ടിന്റെ മൂളലും...
പാറിപറക്കുന്ന ശലബത്തിന്‍ കൂട്ടവും...
വന്നു ചേര്‍നലുമീ പുഷ്പ ഭാഷ്പങ്ങളില്‍...
പകരുന്ന മാദകമധുവോന്നു നുണയുവാന്‍ ‍