ചിരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നവര്‍

Thursday, April 19, 2012

പെരുമന

ഒരുമയും പെരുമയും ഉള്ളൊരു മനയല്ലോ....
പുഴമെലെ അമരുന്ന മനയായ പെരുമന...

പലപല മനമുള്ളോര്‍ ഒരുമിച്ചു വാഴുന്ന...
പെരുമന കാണുവാന്‍ പോരുമോ കൂട്ടരേ ?

നവ്യമാം കാഴ്ചകള്‍ കണ്ടു നടന്നിടാം..
പുഴയോര മഴവില്ല് കണ്ടു രസിച്ചിടാം...

വരിയായി തോരണം തൂക്കിടാം... ഒരുമിച്ചു
നന്മതന്‍ ഓണപൂകളം തീര്ത്തിടാം..

നന്മതന്‍ നാളുകള്‍ എന്നെന്നുമെകുന്ന
പെരുമന പെരുമയോടോഴുകട്ടെ വേഗത്തില്‍!!!

No comments:

Post a Comment

മിണ്ടിത്തുടങ്ങുവാന്‍ മടിവേണ്ട മഹിതരെ....
മണ്ടിനടകുന്ന വണ്ടിന്റെ മൂളലും...
പാറിപറക്കുന്ന ശലബത്തിന്‍ കൂട്ടവും...
വന്നു ചേര്‍നലുമീ പുഷ്പ ഭാഷ്പങ്ങളില്‍...
പകരുന്ന മാദകമധുവോന്നു നുണയുവാന്‍ ‍