ചിരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നവര്‍

Thursday, July 2, 2020

മഹാത്മാ

വിദ്യാലയത്തിലും
കാര്യാലയത്തിലും
അങ്കണ ചുമരിന്മേൽ
തൂങ്ങിയാടുന്ന
പുഞ്ചിരിതൂകുന്ന
രാഷ്ട്ര പിതാവേ

ചെറു പുഞ്ചിരിയും
വട്ട കണ്ണടയും
വെള്ളി വിരിയിട്ട
ചെറു മുടികളും
ഒറ്റ പുതപ്പും
ഊന്നു വടിയും
നഗ്ന പാദങ്ങളും

പിന്നെ എന്നെന്നും ഓർത്തിടാൻ
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയും

No comments:

Post a Comment

മിണ്ടിത്തുടങ്ങുവാന്‍ മടിവേണ്ട മഹിതരെ....
മണ്ടിനടകുന്ന വണ്ടിന്റെ മൂളലും...
പാറിപറക്കുന്ന ശലബത്തിന്‍ കൂട്ടവും...
വന്നു ചേര്‍നലുമീ പുഷ്പ ഭാഷ്പങ്ങളില്‍...
പകരുന്ന മാദകമധുവോന്നു നുണയുവാന്‍ ‍